Єрмоленко українська мова 5 клас ГДЗ

Вправа 349

Умова:

Запишіть слова, вставляючи потрібні букви. Поясніть написання.
Переж..вати, відпоч..нок, щ..глик, ук..нути, прих..льний, прих..д, Ш..ЛО, щ.ліати, щ..тка, г..ркати.

 

ГДЗ відповідь:

Переживати, відпочинок, щиглик, укинути, прихильний, прихід, шило, щипати, щітка, гиркати.
У словах прихід і щітка в коренях пишемо букву і, бо відбувається чергування о, є з і: прихід - приходити, щітка - щетина.