Глазова українська мова 5 клас

Номер 340

Умова:

Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери.
Ч..стий, зах.хний, веч..рній, вих..дний, х..мерний, ч..тання, розх..таний, бдж..лка, ш..рокий, ч..ткий, закільцьований, к..сіль, зач..ска, узгір'я, розк..шний, х..рлявий, ж..ночий, підкидати, самох..ть, шк-.дливий, к..птява, переш..птування.
Значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком.

 

ГДЗ відповідь:

Чистий, захисний, вечірній, вихідний, химерний, читання, розхитаний, бджілка, широкий, чіткий, закільцьований, кисіль, зачіска, узгір'я, розкішний, хирлявий, жіночий, підкидати, самохіть, шкідливий, кіптява, перешіптування.