українська мова 5 клас гдз

Номер 180

 

Умова:

І. Відтворіть і запишіть уривок вірша, уставивши пропущені букви на позначення голосних звуків. Підкресліть букви на позначення наголошених голосних. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією, вимовте в них спочатку голосні, а потім приголосні звуки.
Пахн.. хл..б,
Як т..пло п..хн.. хл..б!
Л..б..в'ю тр..дар..в,
І р..д..стю з..мн..ю,
І с..нц..м, що всміх..л..с. в..сно..,
І щ..ст..м н..ших неп..вторн..х діб.
Д..хмян.. п..хн.. хл..6.
П. Воронько
II. Які слова з вірша, на вашу думку, своїм звучанням немовби передають відчуття тепла, лагідності, доброти, навіяні ароматом щойно спеченого хліба?
III. Складіть усно невеликий текст (3-5 речень) про працю хлібороба, використовуючи слова з вірша, а також однорідні означення.

 

ГДЗ відповідь:

180