ГДЗ домашня українська мова 6 клас Заболотний

Вправа 202

Умова:

Спишіть сполучення, замінюючи, де треба, малу букву на велику. Які назви треба взяти в лапки?
Острів (х)ортиця, (д)ень (п)рав людини, (ф)абрика (ч)ернівчанка, (ж)урнал (с)віт (т)варин, (ч)ернігівщина, (с)узір'я (к)озеріг, (п)івнічний (п)олюс, (в)інницька (о)бласть, (г)ора (г)оверла, (т)абір (л)ісова пісня, (в)еликдень, (т)ихий (о)кеан, (а)еропорт (б)ориспіль, (с)тудія танцю (в)олошка, (п)очаївська (л)авра, (п)ечиво (ж)уравлик, (к)інотеатр (с)яйво, (м)ультфільм (р)усалонька, (с)упермаркет (к)ишеня, сайт (о)стрів (з)нань.Відповідь ГДЗ українська мова:

Острів Хортиця, День прав людини, фабрика «Чернівчанка», журнал «Світ тварин», Чернігівщина, сузір'я Козеріг, Північний полюс, Вінницька область, гора Говерла, табір «Лісова пісня», Великдень, Тихий океан, аеропорт «Бориспіль», студія танцю «Волошка», Почаївська лавра, печиво «Журавлик», кінотеатр «Сяйво», мультфільм «Русалонька», супермаркет «Кишеня», сайт «Острів знань».