українська мова 6 клас гдз

Вправа 30

Умова:

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.
Медв(')яний, зловіс(т)ний, бл(е,и)скучий, баталь(й)он, ст(е,и)-лити, промін(ь)чик, у скрин(ь)ці, во(г,х)ко, контрас(т)ний, ц(е,и)стерна, Ват(е,и)кан, тритон(н)ий, суб(')єкт, від(д)аль, лю-бов(')ю, річ(ч)ю, гіл(л)ячка, журавлин(н)ий.ГДЗ відповідь:

Медвяний (апостроф перед я, ю, є, 'іне пишеться після б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть буква, що позначає приголосний, крім р, і належить до корені), зловісний (спрощення приголосних стн до сн), блискучий (бо блиск), батальйон (знак м'якшення у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, і, йо), стелити (бо сте'лиш), промінчик (знак м'якшення не пишеться після букви к у буквосполученні -нч-), у скриньці (знак м'якшення пишеться після букви н у буквосполученні -ньц), вогко (правопис слід запам'ятати, бо неможливо дібрати перевірне слово, щоб після сумнівного приголосного -г-стояв голосний), контрастний (у словах, утворених від назв іншомовного походження, спрощення приголосних на письмі не відбуваються), цистерна (у загальних іншомовних назвах після ц пишеться и, якщо наступною є літера, що позначає приголосний, крім й), Ватикан (написання власних назв іншомовного походження потрібно запам'ятати), тритонний (подвоєння при збігу однакових приголосних кореня і суфікса), суб'єкт (апостроф перед літерами я, ю, є,)'пишеться після твердих б, п, в, м, ф), віддаль (подвоєння при збігу однакових приголосних префікса і кореня), любов'ю (апостроф перед літерами я, ю, є, 'і пишеться після твердих б, п, в, м, ф), річчю (подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних між двома голосними в іменнику жіночого роду, що закінчується на приголосний, у формі орудного відмінка), гіллячка (подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних між двома голосними), журавлиний (подвоєння не відбувається, бо немає збігу однакових приголосних).