гдз 10 клас українська мова Авраменко 2018 параграф 39-40 вправа 2

Су|спі|льство, су|спіль|ство, су|спільс|тво, су|спільст|во, кош|тов|но|сті, кош|тов|нос|ті, на|ро|джу|ва|ти, під|зем|ний, зна|мен|ник, УЦОЯО, По|ліс|ся, буль|йон, мав|пя|чий, сер|йоз|ний, по|льо|вий, За|буж|ко, СУ-15, під|даш|шя, під|да|шшя, по|-фран|цузь|ки, по|-фран|цу|зьки, пред|став|ник, го|туй|мо|ся, аві|а|но|сець, дво|сту|пе|не|вий,
ми|слив|ський, мис|ливсь|кий, УНІАН, ене|рго|збе|ре|же|ння, енер|го|збе|ре|жен|ня, пів|ден|но-|схід|ний, від|дзер|ка|ле|ння, від|дзер|ка|лен|ня.