гдз 10 клас українська мова Авраменко 2018 параграф 39-40 вправа 7-1

Педагогічний інститут - пе|да|го|гіч|ний ін|сти|тут, пед. інст.-т; Броварський район - Бро|вар|ський ра|йон, Броварський р-н; 5 гектарів - 5 гек|та|рів, 5 га; 60 квадратних метрів - 60 квад|рат|них метрів, 60 м2кількість учнів - кіль|кість уч|нів, к-ть учнів; орудний відмінок - оруд|ний від|мі|нок, Ор. в.; закрите акціонерне товариство - за|кри|те ак|ці|о|нер|не то|ва|ри|ство, ЗАТ; 60-і роки XX століття - 60-і ро|ки XX сто|літ|тя, 60-і pp. XX ст.; Північноатлантичний хребет- Пів|ніч|но|ат|лан|тич|ний хре|бет, Півн. атлант, хребет; південно-західний - пів|ден|но-за|хід|ний, півд.-зах;
професор Красуцький - про|фе|сор Кра|су|цький, проф. Kpacуцький; озеро Синевір - озе|ро Си|не|вір, оз. Синевір; дивіться на сторінці 17 - ди|ві|ться на сто|рін|ці 17, див. на с. 17; 450 гривень 70 копійок - 450 гри|вень 70 ко|пі|йок, 450 грн. 70 коп.; станція «Хрещатик» - стан|ція «Хре|ща|тик», ст. «Хрещатик»; вулиця Саксаганського - ву|ли|ця Сак|са|ган|ського, вул. Саксаганського; річка Дніпро - річ|ка Дні|про, р. Дніпро; 500 гектарів - 500 гек|га|рів, 500 га; модерновий - мо|дер|но|вий, модерн.; історичний - іс|то|рич|ний, іст.; філософський - фі|ло|соф|ський, філософ.; філологічний - фі|ло|ло|гіч|ний, філолог.