Єрмоленко українська мова 6 клас

Вправа 418

 

Умова:

1. Спишіть словосполучення, вставляючи замість крапок потрібні букви.
Любительский сп..ктакль. овоч..вий салат, турецький орнам..нт. криворіз..кий комб..нат. край..вий музей. зеленен..кий 6арв..ночок. гуж..вий транспорт. взутт..ва фабрика. червонесен..ке ябл..ко. фіз..чний стан. граф..чнпй малюнок. Софі..на книжка. мам..н каб..нет. со..вий гуляш.
2. Складіть і запишіть три речення із запропонованими вище словосполученнями (на вибір). Визначте синтаксичну роль прикметників.

 

Відповідь:

Любительський спектакль, овочевий салат, турецький орнамент, криворізький комбінат, крайовий музей, зелененький барвіночок, гужовий транспорт, взуттєва фабрика, червонесеньке яблуко, фізичний стан, графічний малюнок, Софіїна книга, мамин кабінет, соєвий гуляш.
2. Мій тато працює на взуттєвій фабриці. До маминого кабінету зайшов пацієнт. Ця гарна ваза прикрашена турецьким орнаментом.