Тарасенкова домашня з математики 6 клас решебник гдз

Тестове завдання 5

 

№ 1 

Умова:

1. Спростіть вираз: 6 • (а + 0,5) - 4 • (а - 2,8).
А. 6а + 4,2. Б. 20 - 8,2. В. 2а - 14,2. Г. 2а + 14,2.

Відповідь:

Г. 2. Розв'яжіть рівняння: 2,5х + 12 = 2х - 13.

А. 5. Б.-5. В. 50. Г.-50.

Відповідь:

Г.3. Сума двох чисел дорівнює 30. Одне із чисел у 1,5 раза більше за інше. Знайдіть ці числа.

А. 16 і 14. Б. 18 і 12. В. 1575 і 14,25. Г. 20 і 1 0.

Відповідь:

Б. 4. Розв'яжіть рівняння 2 • (у - 3,5) = 7 + 3,6 • (2у - 1).

А. 2. Б.-2. В. 0,5. Г. -0.5.

Відповідь:

В.5. На двох полицях разом було 18 книжок. Після того як з першої полиці переставили на другу 2 книжки, на першій полиці книжок стало у 2 рази більше, ніж на другій. Скільки книжок було на кожній полиці спочатку?

А. 12 і 6. Б. 14 і 4. В. 10 і 8. Г. 15 і 3.

Відповідь:

Нехай на першій полиці було х книжок. Тоді на другій полиці було
(18 - х) книжок. Відповідно до умови задачі складаємо рівняння:
х - 2 = 2(18 - х + 2);
х - 2 = 40 - 2х;
3х = 42;
х = 14
Отже, на першій полиці було 14 книжок, а на другій - 18 - 14 = 4 (книжки).
Відповідь. Б.

 

№ 2 

Умова:

1. Яка пряма на малюнку 1 є перпендикулярною до прямої АВ?
А. КМ. Б. ОК. В. СВ. Г. CD.

6kl t5 1v1

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь:

В. 

 

2. Чому дорівнює LAOC на малюнку 1?
А. 90°. Б. 60°. В. 30°. Г. 180°.

Відповідь:

Г. 3. Який приклад завжди ілюструє паралельні прямі?

A. Сторони трикутника.
Б. Сторони прямокутника.
B. Протилежні сторони квадрата.
Г. Два олівці.

Відповідь:

В. 4. Три вершини квадрата ABCD мають координати: А(-2; 4), В(5; 4) і С(5; -3). Знайдіть координати вершини D.

А. (5;3). Б. (2;-3). В. (-2;-4). Г. (-2;-3).

Відповідь:

 

Г.

5. Відрізок АВ поділено точкою С у відношенні 5 : 1, починаючи від точки А. Знайдіть координати точки С, якщо А(1;-6) і В(-5;-6).

А. (-4;-6). Б. (-3;-6). В. (0;-6). Г. (-1; -6). 

Відповідь:

Відрізок АВ паралельний осі абсцис, оскільки точки А і В мають одинакові ординати.
Довжина відрізка АВ становить |1 - (-5)| = 6. Оскільки точка С ділить відрізок АВ
у відношенні 5 : 1, то АС = 5, а ВС = 1. Тому координати точки С(1 - 5; -6) = С(-4; -6).

Відповідь. А.

домашня з математики 6 клас гдз

Тестове завдання 4

 

№ 1 

Умова:

1. Скільки серед чисел 4; 12; -6/3; 0; 18; -2 1/3; -19; 111; -2,4; -91; -14 від'ємних цілих чисел?
А. 6. Б. 4. В. 3. Г. 8.

Відповідь:

Б. 

2. Знайдіть число, протилежне до числа 0,5.

А. 0,5. Б. -1/2. В. -1/5. Г. -1.5.

Відповідь:

Б.3. Розставте числа 0,6; -3/4; -1,9 у порядку зростання.

A. 0,6; -3/4; -1,9. Б. -3/4; -1,9; 0,6.
B. 0,6; -1,9; -3/4. Г. -1,9; -3/4; 0,6.

Відповідь:

Г. 4. Обчисліть: |-9 | • |-2 | - | -36 | : 6.

А. 24. Б. -12. В. -24. Г. 12.

Відповідь:

Г.5. Знайдіть відстань між точками А і В, якщо А - середина відрізка з кінцями у точках С(-2) і D(4), а В - середина відрізка з кінцями в точках М(-3) і N(-5).

А. 5 од. Б. 6 од. В. 3 од. Г. 2 од. 

Відповідь:

Середина відрізка CD(4 + (-2)) : 2 = 1. Отже, А(1).
Середина відрізка MN(-3 + (-5)) : 2 = -4. Отже, В(-А).
Відстань між точками А і В дорівнює |1 - (-4)| = 5.
Відповідь. А.

 

№ 2 

Умова:

1. Обчисліть: -2,8+ 0,2.
А. -3. Б. -2,6. В. 3. Г. 2,6.

Відповідь:

Б. 2. Обчисліть: -15-17.

А. -32. Б. 32. В. 2. Г. -33.

Відповідь:

А. 

3. Розв'яжіть рівняння: х - 1,5 = -3,4.

А. 1,9. Б. -4,9. В. 4,9. Г. -1,9.

Відповідь:

Г. 4. Обчисліть: 1/5 - (-1/9) + (-5 1/3) + 5/9 - 0,2.

А. -6. Б. -4 2/3. В. -5 4/45. Г. 6.

Відповідь:

Б.5. Від суми чисел 5,6 і -1 1/8 відняли деяке число. У результаті отри
мали -0,605. Знайдіть це число.
А. 3,98. Б. 5,08. В.-3,88. Г.-4 1/8.

Відповідь:

(5,6 + (-1 1/8) - (-0,605) = 5,6 - 1,125 + 0,605 = 5,08.
Відповідь. Б.

 

№ 3 

Умова:

1 . Яка з нерівностей є правильною?
А. -2 • (-5) < 0. В. 2 • 5 < 0.
Б. 2(-5) < 0.      Г. -25 > 0.

Відповідь:

Б.2. Обчисліть: -50 • (-0,001) • 27,28 • (-2).

А. -2,728. Б. 54,56. В. 27,28. Г. -272,8.

Відповідь:

А.3. Розв'яжіть рівняння: -8 • х = 6,4.

А. 0,8. Б. -8. В. -0,8. Г. -71,2.

Відповідь:

В.4. Обчисліть: -0,2 • (-100 : 4).

А. -4. Б. -5. В. 12,5. Г. 5.

Відповідь:

Г.5. Обчисліть: -5/11 : (-13/33) • 78 : (-17/15 + 3 2/5) : (-45/34).

А. 0. Б. -15. В. -30. Г. 15. 

Відповідь:

-5/11 : (-13/33) • 78 : (-17/15 + 3 2/5) : (-45/34) =
5/11 • 33/13 • 78 : (-17/15 + 51/15) • (-34/45) = 5/11 • 33/13 • 78 • 15/34 • (-34/45) = -30.

Відповідь. В.

Математика 6 клас решебник відповіді гдз

Тестове завдання 2

 

№ 1

Умова:

1. Який із дробів 5/15, 7/42, 9/63,11/23 є нескоротним?
А. 9/63. Б. 11/23. В. 5/15. Г. 7/42.

Відповідь:

Б.

 

2. Обчисліть: 11/12 - 2/3 + 3/4..
А. 1 3/4. Б. 1. В. 2. Г. 1/3.

Відповідь:

Б.

 

3. Яке з чисел 2/3, 5/18, 11/27, 1/3 є найбільшим?
А. 1/3. Б. 5/18. В. 2/9. Г. 11/27.

Відповідь:

Г.

 

4. Скоротіть дріб 15у/35ху2 (х≠0; у≠0).
А. 5/7у. Б. 3/7ху. В. 3х/7у2. Г. 1/3ху2.

Відповідь:

Б.

 

5. Перша сторона трикутника дорівнює 4/5 м. Вона на 7/10 м більша за другу сторону і на 1/20 м менша від третьої сторони. Знайдіть периметр трикутника.
А. 2 1/20 см. Б. 1 3/5 см. В. 3 1/20 см. Г. 1 3/4 см. 

Відповідь:

5. 1) 4/5 - 7/10 = 1/10 (см) - друга сторона трикутника.
2) 4/5 + 1/20 = 17/20 (см) - третя сторона трикутника.
3) 4/5 + 1/10 + 17/20 = 35/20 = 1 3/4 (см) - периметр трикутника.
Відповідь. Г.

 

№ 2

Умова:

1. Обчисліть: 5/12 : 55/72.
А. 6/11. Б. 1 5/6. В. 5/72. Г. 12/55.

Відповідь:

A. 

 

2. Обчисліть: 5/6 • 1,2.
А. 5/72. Б. 1. В. 5/12. Г. 10.

Відповідь:

Б. 

 

3. Знайдіть значення виразу: 5/18 • 3/35 • 2.
А. 6/7. Б. 5/42. В. 1/84. Г. 1/21.

Відповідь:

Г. 

 

4. Знайдіть площу квадрата з периметром 2 6/7 см.
А. 11 3/7 см2. Б. 5/7 см2. В. 25/49 см2. Г. 8 8/49 см2.

Відповідь:

В. 

 

5. Знайдіть корінь рівняння 5/16(х - 5/18) = 7/24. Яку з нерівностей задовольняє отриманий корінь?
А. 0,36 < х < 0,37. В. 0,29 < X < 0,3.
Б. 0,74 < х < 0,75. Г. 1,21 < х < 1,22. 

Відповідь:

5/16(х - 5/18) = 7/24;
х - 5/18 = 7/24 : 5/16;
х - 5/18 = 7/24 • 16/5;
х - 5/18 = 14/15;
х = 14/15 + 5/18;
х = 109/90 = 1 19/90 = 1,2(1).
Відповідь. Г.

Тарасенкова Коломієць математика 6 клас решебник відповіді гдз

Тестове завдання 3

 

№ 1

Умова:

1. Знайдіть значення відношення 0,18 : 3,6.
А. 0,2. Б, 0,5. В. 0,05. Г. 5.

Відповідь:

В.2. Знайдіть невідомий член пропорції 6,4 : х = 4 : 0,5.

А. 8. Б. 0,8. В. 5,12. Г. 0,2.

Відповідь:

Б.3. Скільки коштують 9 кг цукерок, якщо за 4 кг таких цукерок заплатили 110 грн?

А. 27,5 грн. Б. 220 грн. В. 247,5 грн. Г. 275 грн.

Відповідь:

В.4. Масштаб карти 1 : 600 000. Визначте відстань на місцевості, якщо на карті вона зображена відрізком 3 см.

А. 18км. Б. 1,8км. В. 180м. Г. 18м.

Відповідь:

А.5. За скільки днів виконають завдання 8 робітників, якщо 4 робітники можуть виконати це завдання за 6 днів?

А. 3. Б. 4. В. 5. Г. 6. 

Відповідь:

4 робітники - 6 днів,
8 робітників - х днів.
4/8 = х/6; х = (4•6)/8; х = 3.
Отже, на виконання роботи піде 3 дні.
Відповідь. А.

 

№ 2

Умова:

1. Обчисліть довжину кола, радіус якого дорівнює 7 см.
А. 14 см. Б. 21,98 см. В. 43,96 см. Г. 439,6 см.

Відповідь:

В. 2. Кидають гральний кубик. Знайдіть імовірність події «Випаде 4 очки».

А. 1/4. Б. 2/3. В. 1/6. Г. 1/2.

Відповідь:

В. 3. Обчисліть площу круга, діаметр якого дорівнює 8 см.

А. 25,12 см2. Б. 200,96 см2. В. 50,24 см. Г. 50,24 см2.

Відповідь:

Г.4. Число 12 збільшили на 25%, а потім ще на 15%. Яке число отримали?

А. 172,5. Б. 17,25. В. 168. Г. 16,8.

Відповідь:

Б.5. У міському парку посадили дерева. З них хвойні дерева становлять 60 %. Скільки дерев посадили в парку, якщо хвойних дерев посадили на 25 більше, ніж листяних?

А. 500. Б. 450. В. 250. Г. 125.

Відповідь:

У парку листяні дерева становлять 100% - 60% = 40% усіх дерев.
Тобто 60% - 40% = 20% дерев - це 25 дерев.
Отже, всього дерев у парку 25 : 0,2 = 125.

Відповідь. Г.

Тарасенкова математика 6 клас

Тестове завдання 1

 

Умова:

1. Яку цифру потрібно вставити замість зірочки, щоб число 1754* ділилося на 10?
А. 1. Б. 0. В. 5. Г. 2.

Відповідь:

Б.

 

2. Яку цифру потрібно дописати зліва до числа 56, щоб воно ділилося на 9?
А. 5. Б. 1. В. 3. Г. 7.

Відповідь:

Г.

 

3. Знайдіть НСКчисел 32 і 36.
А. 144. Б. 288. В. 4. Г. 1152.

Відповідь:

Б.

 

4. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із 36 білих гвоздик і 126 рожевих гвоздик?
А. 9. Б. 18. В. 36. Г. 4.

Відповідь:

Б.

 

5. Знайдіть найменше чотирицифрове число, яке містить цифру 7 і ділиться і на 2, і на 3, і на 5.
А. 1710. Б. 1470. В. 1740. Г. 1170.

Відповідь:

Шукане число повинне ділитися на 2 • 3 • 5 = 30. Усі подані числа ді ляться на 30
і містять цифру 7, але найменше серед них - 1170.

Відповідь. Г.