ТКР-3 гдз математика (геометрія) 10 клас Істер 2018


Тематично - контрольна робота № 3


Варіант 2

1. Двогранний кут дорівнює третині прямого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?


Прямий кут 90°, тоді двогранний кут, а відновідно і лінійний кут цього кута 30°.
Відповідь: Г 2. ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед, АВ = а, ВС = b, ВВ1 = с. Знайдіть відстань між площинами АВС і А1В1С1?

Відстань між площинами є довжина перпендикуляра, тому це відстань ВВ1 = с.
Відповідь: В 3. Похила утворює з площиною кут 45°. Знайдіть цю похилу, якщо проекція похило дорівнює 6 см.

ТКР-3 гдз математика (геометрія) 10 клас Істер 2018

АС - перпендикуляр, АВ - похила, ВС - проекція
АВ = ВС/(cos∠АВС)
АВ = 6/cos45° = 6/(√2/2) = 12/2 = 62.
Відповідь: Б 4. Двогранний кут дорівнює 60°. На одній з граней дано точку, яка розташована на відстані 8√3 см від ребра двогранного кута. Яка відстань від цієї точки до другої грані двогранного кута.

tkr 3 4 g

Нехай т. А належить одній з граней двогранного кута з ребром А,
АВ = 83 см - відстань від т. А до ребра а, АС - відстань від т. А до другої грані кута.
ΔАВС - прямокутний, ∠АСВ = 90°, ∠АВС = 60° - лінійний кут двогранного кута.
АС = АВ • sinАВС
АС = 83sin60° = 83 • 3/2 = 12 (см).
Відповідь: 12 см 5. Відрізок АВ не перетинає площину α. Точка А віддалена на 12 см від площини α, а середина відрізка АВ віддалена від площини альфа на 8 см. На якій відстані від площини α розміщена точка В?

tkr 3 5 g

Нехай М - середина АВ, АА1, ВВ1, ММ1 - відстані від точок А, В, М до α.
Тоді АА1 ┴ α, ВВ1 ┴ α, ММ1 ┴ α, за властивістю перпендикулярності прямих і площин АА1║ВВ1║ММ1.
Отже, АА1В1В - трапеція, ММ1 - її середня лінія.
ММ1 = 1/2(АА1 + ВВ1)
ВВ1 = 2ММ1 - АА1
ВВ1 = 2 • 8 - 12 = 16 - 12 = 4 (см).
Відповідь: 4 см 6. Пряма ВМ перпендикулярна до прямих ВА і ВС, що містять сторони прямокутника АВСD. Знайдіть кут між прямими ВМ і CD.

tkr 3 6 g

ВМ і CD - мимобіжні, СD ∩ АВ, АВ ∩ ВМ = М,
тоді кут між прямими ВМ і СD
дорівнює куту між АВ і ВМ, тобто ∠АВМ = 90°.
Відповідь: 90° 7. Точка К віддалена від кожної з прямих, що містять сторони квадрата, на 10 см, а від площини квадрата - на 8 см. Знайдіть площу квдарата.

tkr 3 7 g

Нехай ABCD - квадрат, КО = 8 см - відстань від т. К до площини квадрата,
KD = KE = KF = KL = 10 - відстань від т. К до сторін ABCD.
Із ΔKOD, ∠KOD = 90°
ОD = √КD2-ОD2 = 102-82 = 6 (см)
Тоді АD = 2 • ОD = 2 • 6 = 12 (см) - сторона квадрата.
SABCD = АD2, SАВСD = 122 = 144 (см2).
Відповідь: 144 см2 8. Два рівнобедрених трикутники мають спільну основу завдовжки 6 см. Кут між площинами трикутника дорівнює 60°, а їхні площі - 9 см2 і 15 см2. Знайдіть відстань між вершинами трикутників. Скільки розв'язків має задача?

tkr 3 8 g

Нехай ΔABC і ABD - рівнобедрені,
АD = ВD, АС = ВС, SАВСD = 15 см2, SАВСD = 9 см2.
Нехай DО ┴ АВ, СО ┴ АВ, ∠COD = 60° - лінійний кут між площинами трикутників.
SАВСD = 1/2 СО • АВ
1/2СО • 6 = 9, звідки
СО = 3 (см)
SАВD = 1/2DO • АВ
1/2 DО • 6 = 15
DО = 5 (см)
Із ΔСОD:
СD2 = ОС2 + ОD2 - 2 • ОС • ОDcos∠СОD
СD2 = 9 + 25 - 2 • 3 • 5cos60°
СD2 = 34 - 15
СD2 = 19
СD = √19
Із ΔОСА (∠АОС = 90°):
АС = АО2+СО2 = 32+32 = 32 (см)
Із ΔАDО (АОD = 90°):
АD = АО2+DО2 = 32+52 = 9+25 = кор34.
1) Відстань від вершин ΔАВС до вершин ΔABD:
АС = ВС = 32 (см), CD = 19.
2) Відстань від вершин ΔABD до вершин ΔАВС:
DА = DВ = 34, СD = 19.
Відповідь: 1) 32 см, 32 см, 19 см або 2) 34 см, 34 см, 19 см.